Förtroendevalda hos oss.

Förtroendevalda hos oss.

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (Kf) är kommunens beslutande instans. Alla är välkomna till Kommunfullmäktiges sammanträden. Varje sammanträde börjar med att kommuninvånarna under en halvtimme kan ställa frågor direkt till politikerna

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.

Beredningar

Beredningarna ska utgöra direkta länkar mellan fullmäktige och medborgarna. Sammanträden med fullmäktigeberedningarna skall vara öppna. Fullmäktigeberedningarna har ingen självständig beslutanderätt.

Utskott

Utskotten förbereder, beslutar och ansvarar för områdena lärande, omsorg och samhällsutveckling. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunala bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Arbetsgrupper/Råd

Fonder/Stiftelser

Förbund/Ombud

Föreningar

Revisorer

Övrigt

Partier