Förtroendevalda hos oss.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande instans. Alla är välkomna till kommunfullmäktiges sammanträden. Varje sammanträde börjar med att kommuninvånarna under en halvtimme kan ställa frågor direkt till politikerna.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. IT-nämnden, lönenämnden, överförmyndarnämnden och räddningsnämnden är gemensamma nämnder tillsammans med andra kommuner.

Beredningar

Beredningarna ska utgöra direkta länkar mellan fullmäktige och medborgarna. Genom beredningarna får politikerna möjlighet att ha en mer aktiv roll att ta initiativ, väcka frågor samt delta i utredningar och analyser inom olika områden.

Utskott

Utskotten förbereder, beslutar och ansvarar för olika övergripande verksamhetsområden. Kommunen har sex beredande utskottet under kommunstyrelsen.

Kommunala bolag

Kommunen fyra stycken helägda bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Arbetsgrupper/Råd

Fonder/Stiftelser

Förbund/Ombud

Föreningar

Revisorer

Revisorerna i Tierps kommun ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Övrigt

Partier