Förtroendevalda hos oss.

Förbund/Ombud (13 st)

Namn
Fullmäktige för Regionförbundet Uppsala
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland
Revisor Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland
Årsstämma Dalälvens vattenvårdsförening
Samordningsförbund rehabiliteringsomr. i Uppsala län
Upplands Lokaltrafik Bolagsstämmor
Östhammars referensgrupp för slutförvar
Fyrisåns Vattenförbund, led och suppl samatr styrelsen
Fyrisåns vattenförbund, omb och ers vid stämman
Svealands Kustvattenvårdsförbund
Östra Sveriges luftvårdsförbund
Nedre Dalälvens intresseförening
Uppsala läns Barnavårdsförbund